Belopp & Procent

Belopp och procent 2014

Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det kan finnas undantag för särskilda situationer. Uppgifterna avser 2014 (inkomster som deklareras 2015) om inte annat framgår: 

Arbetsgivaravgifter

Underlaget består av lön och olika förmåner som betalas till anställda och andra personer utan F-skattsedel:
31,42 % av underlaget för personer födda mellan 1949 och 1987 
15,49 % av underlaget för personer födda mellan 1988 senare
10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1948
0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare 

Bilersättning

Skattefri bilersättning när egen bil används i tjänsten 18,50 kr/mil
Skattefri ersättning när förmånsbil används i tjänsten och den anställde betalar drivmedel själv: 
- diesel 6,50 kr per mil 
- bensin och övriga drivmedel 9,50 kr/mil 

Brytpunkt och högsta gräns för förmåner

Brytpunkt är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader för att få sin inkomst. 

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 433 900 kr (ca 35 600 kr per månad)
Brytpunkt för att betala 25 % i statlig inkomstskatt 615 700 kr (ca 50 500 kr/mån) 

Egenavgifter

”Arbetsgivaravgifter” för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag m.m. och driver aktiv näringsverksamhet: 
28,97 % av underlaget för personer födda mellan 1949 och 1987
14,89 % av underlaget för personer födda mellan 1988 och senare
10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1948
0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare

De ovan angivna avgifterna gäller vid sju karensdagar i sjukförsäkringen. Väljer egenföretagen att ha 14 dagars karensdag i sjukförsäkringen är egenavgiften istället 28,88 % och vid 30 dagars karenstid 28,71 % för inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp.

Egenföretagare får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % av överskottet i näringsverksamheten. Schablonavdraget är 14 % för personer födda 1988 eller senare och 10 % för personer födda mellan 1938 och 1948. Avdraget är maximerat till 10 000 kr för en egenföretagare och 20 000 kr totalt för delägare i handelsbolag. 

Med aktiv näringsverksamhet menas att en enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av normal årsarbetstid i verksamheten eller om verksamheten huvudsakligen baseras på den egna arbetsinsatsen. 

Förseningsavgifter

Skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 500 kr, i vissa fall 
1 000 kr 

Kvartalsredovisning för moms vid handel med andra EU-länder 1 000 kr 

Inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar. 

Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar. 

Inkomstskatt – juridiska personer

Bolagsskattesatsen är 22 % för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och m.fl. juridiska personer. 


Kostförmån

Förmån av fri kost (dock ej vid representation) 

Frukost 42 kr/dag
Lunch/middag 84 kr/dag
Helt fri kost (minst tre mål per dag) 210 kr/dag

Periodiseringsfond

Ett företag kan skjuta en del av årets inkomst framåt i tiden så att den beskattas senare, t.ex. för att jämna ut inkomster mellan åren. Maximalt avdrag för avsättning till periodiseringsfond 

Aktiebolag och andra juridiska personer 25 % 

Fysiska personer och dödsbon 30 %

Representation

Avdragsgilla belopp för extern och intern representation är: 

Lunch eller middag och liknande 90 kr (exkl. moms), 110,80-114 kr* (inkl. moms) 
Frukost och andra måltider 60 kr (exkl. moms), 67,20 kr (inkl. moms) 
Golf, teater och liknande 180 kr (exkl. moms), 190,80 kr* (inkl. moms)

* Momsavdragets storlek beror på om det ingår vin, starköl eller sprit i måltiden, i detta fall medges ett högre momsavdrag än om det bara ingår mat och svagare drycker som beskattas med den lägre momssatsen om 12 %.

Räntefördelning

För att göra skatteregler mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag mer likvärdiga finns regler om räntefördelning. Reglerna innebär att man räknar fram en schablonmässig ränta på kapitalet i näringsverksamheten. Denna ränta beskattas som inkomst av kapital, istället för inkomst av näringsverksamhet. Underlaget för räntefördelningen är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång (kapitalunderlaget) om de överstiger resp. understiger 50 000 kr. 

En företagare kan vid ett positivt kapitalunderlag välja att göra positiv räntefördelning. Räntesatsen på kapitalunderlaget är 8,09 % och den beräknade räntan får beskattas som inkomst av kapital istället för näringsverksamhet. Räntefördelningen kan helt eller delvis sparas och utnyttjas ett senare år. 

En företagare kan ha ett negativt kapitalunderlag beroende på att uttagen är större än överskottet, d.v.s. ett slags lån från den enskilda firman. I dessa fall skall näringsidkaren ta upp en beräknad ränta på det negativa kapitalunderlaget som överstiger 50 000 kr, denna beräknade ränta ökar inkomsten av näringsverksamhet och dras av som inkomst av kapital. Räntesatsen är 3,09 %. 

Traktamente inom Sverige

Vid tjänsteresor kan traktamenten utgå. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från både arbetsplatsen och bostaden. Andra traktamentsbelopp än nedan angivna kan följa av kollektivavtal, den del som överstiger den skattefria delen är i så fall skattepliktiga. Det skattefria traktamentet beräknas för hel eller halv dag. 

Hel dag:
220 kr per dag. Resdag: resan påbörjas före 12 eller avslutas efter 19. 

Halv dag:
110 kr per halv dag. Resdag: resan påbörjas efter 12 eller avslutas före 19.

Efter tre månader:
154 kr per dag.

Nattschablon:
110 kr. Om faktisk övernattningskostnad ej ersätts. 

Traktamente skall reduceras med fria måltider och den anställde beskattas för kostförmån (se ovan). Reducering skall dock inte ske för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljetter på t.ex. flyg.

Reducering för helt fria måltider 198 kr
Frukost och lunch/eller middag 121 kr 
Lunch och middag 154 kr 
Enbart lunch eller middag 77 kr
Enbart frukost 44 kr 

Utdelning i fåmansföretag

Utdelning i fåmansföretag beskattas på olika sätt beroende på storleken på utdelningen m.m. Den del av utdelningen som motsvarar en schablonmässigt beräknad normal utdelning beskattas som inkomst av kapital, överskjutande delar som inkomst av tjänst. Storleken på den kapitalbeskattade utdelningen (gränsbeloppet) beräknas enligt två olika metoder som företagaren kan välja mellan. 

Enligt förenklingsregeln beskattas utdelning på högst 155 650 kr som inkomst kapital.

Överstiger lönesumman i bolaget 357 474 kr under 2013 är det mer fördelaktigt att beräkna utdelningsutrymme enligt huvudregeln. Då räknar man först ut ett anskaffningsvärde för aktierna (inkl. ovillkorade aktieägartillskott) som räknas upp med ränta. Till detta får läggas 50 % av kontanta löner som betalats ut till ägaren och anställda under året. Det krävs dock att ägaren eller någon nära släkting till denne tagit ut en kontant lön som uppgår till lägst 341 400 + 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag, dock högst 569 000 kr i ägarlön för att få utnyttja denna regel. Utdelningsutrymme som inte utnyttjas kan sparas och räknas upp med en uppräkningsränta. Huvudregeln är komplicerad och det finns en rad detaljregler och övergångsregler som styr beräkningen som inte återges här.